Etický kódex užívateľa webstránky Tortyodmamy.sk

Prevádzkovateľ: naničmama, s.r.o., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, IČO: 54 298 903, OR OS Bratislava I, odd. Sro, Vložka číslo: 158157/B

Webstránka Tortyodmamy.sk je miestom na vzájomné spoznávanie sa ľudí, ich názorov a na nadväzovanie vzájomných kontaktov. Dodržiavanie Etického kódexu je na prospech všetkým.

Ďakujeme vám, že pri využívaní komunikačnej služby Tortyodmamy.sk budete dodržiavať tieto pravidlá. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ich upraviť, preto vám odporúčame do tohto Etického kódexu pravidelne nazrieť a ubezpečiť sa, že konáte v súlade s ním.

Porušovanie zákazov obsiahnutých v Etickom kódexe môže mať za následok vymazanie obsahu komentárov, celých článkov, fotografií a/alebo konta porušovateľa. V prípade opakovaného porušovania zákazov obsiahnutých v Etickom kódexe alebo v prípade hrubého porušenia Etického kódexu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odmietnuť prístup porušovateľa na túto webstránku.

Na webstránke Tortyodmamy.sk:

1. je zakázané zverejňovanie príspevkov obhajujúcich, propagujúcich alebo podnecujúcich násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám. Zakázané je aj zverejňovanie odkazov na webové stránky, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, napríklad stránky propagujúce rasizmus, ponúkajúce nelegálny softvér, a pod.;

2. sú zakázané osobné útoky, vyhrážky a obťažovanie ostatných užívateľov alebo tretích osôb, vulgarizmy a obscénnosti. Zakázané je obťažovať, urážať a vyhrážať sa ostatným užívateľom prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Pristupujte k ostatným užívateľom webstránok s úctou;

3. je zakázané šírenie napr. ohováračských, nactiutŕhačských, obscénnych alebo iných protizákonných materiálov. Za protizákonné materiály sa považujú napríklad detská pornografia, niektoré informácie týkajúce sa ilegálnych drog, informácie umožňujúce alebo navádzajúce na porušovanie autorského práva, a pod.;

4. je zakázané vkladať do príspevkov informácie o identite iných užívateľov, resp. tretích osôb, bez ich súhlasu (adresu, e-mailový kontakt, telefónne číslo a podobne);

5. je zakázané propagovať komerčné produkty a/alebo súkromné firmy a/alebo súkromné weby a/alebo zverejňovať odkazy na ich webové stránky a/alebo rozposielať reklamné e-maily a obťažujúce e-maily;

6. je zakázané zaplavovať diskusie a blogy viacnásobnými rovnakými príspevkami a/alebo príspevkami s tým istým vecným obsahom a/alebo viacnásobnými odkazmi na konkrétnu webovú stránku;

7. je zakázané vkladať do diskusií texty, ktorých autorom nie je samotný vkladateľ (citáty), v rozsahu viac ako jeden typický odsek;

8. je zakázané uvádzať iných užívateľov do omylu pod falošným menom alebo viacerými identitami.

Buďte zodpovední

9. Pri posudzovaní informácií získaných z diskusných fór a blogov nezabúdajte, že informácie pochádzajú od ľudí rozličného veku a skúseností. Zvážte ich dôveryhodnosť skôr, než na základe nich podniknete akékoľvek kroky.

Dodržiavajte zákony

10. Pri používaní webstránky Tortyodmamy.sk ste zodpovední za dodržiavanie všetkých právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na miesto vášho aktuálneho pobytu.

11. Väčšina materiálov zverejnených na stránke Tortyodmamy.sk je chránených autorským právom a ich ďalšie šírenie podlieha súhlasu spoločnosti Petit Press, a.s. a/alebo ich autorov a/ alebo iných držiteľov autorských práv. Ak máte záujem o ich ďalšie použitie, napríklad na vlastných webových stránkach, kontaktujte nás na adrese copyright(a)sme.sk. Bez písomného súhlasu oprávnenej osoby/oprávnených osôb je akékoľvek ďalšie šírenie tu zverejnených materiálov zakázané.

12. Zaobchádzanie s užívateľskými fotografiami viď. v časti Pravidlá vkladania fotografií na Tortyodmamy.sk.

Chráňte svoje deti, súkromie a majetok

13. Ak váš počítač používa viac ľudí, nezabudnite sa pred opustením stránky Tortyodmamy.sk odhlásiť, aby nikto nemohol v diskusiách na stránkach vystupovať pod vašou identitou.

14. Vystríhame vás pred neuváženým zverejňovaním osobných údajov, najmä v diskusiách – týka sa to hlavne čísla vašej platobnej alebo kreditnej karty, vašej adresy, telefónneho čísla, hesiel, zdravotných informácií, rodného čísla, čísiel dokladov, a pod. Takéto informácie môžu byť ľahko zneužité na protizákonné účely a spôsobiť vám ujmu. Neodporúčame vkladať do príspevkov ani vaše e-mailové adresy, sú lákadlom pre počítačové roboty a následné zasielanie nevyžiadanej pošty. Ostatných užívateľov môžete kontaktovať cez ich kontaktný formulár.

15. Obsah niektorých internetových stránok, na ktoré diskutujúci odkazujú, môže byť nevhodný pre deti. Odporúčame rodičom, aby sledovali svoje deti pri ich surfovaní na internete, kontrolovali predmet ich záujmu a dbali na to, aby deti nezverejňovali ani neposielali svoje osobné údaje cez internet. Komunikačná služba Tortyodmamy.sk je striktne určená nekomerčne orientovaným individuálnym osobám.

Porušovanie kódexu

16. Prevádzkovateľ stránky Tortyodmamy.sk nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných užívateľmi. Napriek tomu nám záleží na tom, aby boli naše stránky bezpečným miestom inteligentnej komunikácie, preto si ako prevádzkovateľ služby vyhradzujeme právo zasahovať do diskusií v prípade porušenia týchto pravidiel, typicky zmazaním diskusného príspevku a/alebo zablokovaním diskusného konta.

17. Porušovanie zákazov obsiahnutých v kódexe môže mať za následok vymazanie obsahu komentárov, celých článkov, fotografií a/alebo konta, prípadne viacerých kont porušovateľa. V prípade opakovaného porušovania zákazov obsiahnutých v Etickom kódexe alebo v prípade hrubého porušenia Etického kódexu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odmietnuť prístup porušovateľa k niektorým službám alebo na túto webstránku ako takú.

18. Prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch pristúpiť k zmazaniu príspevkov alebo zablokovaniu konta aj v prípade užívateľov, ktorí neporušujú Etický kódex priamo, ale ich pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie, čím obťažujú ostatných užívateľov.

Prístupom k službe Tortyodmamy.sk vyjadrujete svoj súhlas s týmito pravidlami a záväzok dodržiavať ich. Tento Etický kódex sa vzťahuje na všetkých užívateľov webstránky Tortyodmamy.sk.

V prípade podozrenia z porušovania Etického kódexu nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese sluzby@sme.sk.

Tento Etický kódex, vrátane jeho súčastí: 1. Pravidlá vkladania fotografií na Tortyodmamy.sk bol naposledy aktualizovaný v auguste 2012.

PRAVIDLÁ VKLADANIA FOTOGRAFIÍ NA TORTYODMAMY.SK

Prevádzkovateľ: naničmama, s.r.o., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, IČO: 54 298 903, OR OS Bratislava I, odd. Sro, Vložka číslo: 158157/B

Obsah webstránky Tortyodmamy.sk

Webstránka Tortyodmamy.sk slúži užívateľom, okrem iného, aj na zverejňovanie svojich vlastných fotografií alebo fotografií, na ktorých zverejnenie získali od držiteľa autorských práv k fotografii (napr. od rodinného príslušníka) súhlas k zverejneniu v súlade s autorským zákonom.

Je prísne zakázané zverejňovať, resp. šíriť prostredníctvom webstránky Tortyodmamy.sk iné fotografie, napríklad získané z internetu alebo fotografie, ktorých autor nie je známy, alebo na ktorých šírenie nebol užívateľovi udelený súhlas v súlade s autorským zákonom.

Zakázané je tiež zverejňovanie fotografií alebo sprievodných textov vzbudzujúcich verejné pohoršenie, najmä obsahujúcich pornografiu alebo vulgarizmy.

Základné pravidlá zverejňovania fotografií

Na Tortyodmamy.sk nie je povolené zverejňovať:

- nekvalitné fotografie,

- fotografie nahých ľudí, najmä detí,

- akékoľvek vulgarizmy alebo útoky na iných užívateľov, - fotografie s vodotlačou webových stránok,

- fotografie s odkazom na adresu iných webových stránok,

- fotografie, ktorých zverejnením by došlo k porušeniu autorského zákona alebo predpisov upravujúcich ochranu osobnosti (Občiansky zákonník).

V prípade porušenia pravidiel môže byť vaša fotografia zmazaná, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť konto v prípade obzvlášť hrubého porušenia pravidiel.

Právo na publikovanie fotografií

Pridaním fotografie na webstránku Tortyodmamy.sk dáva užívateľ ako ich autor prevádzkovateľovi webstránky súhlas s jej zverejnením na webstránke Tortyodmamy.sk, Tortyodmamy.sk, Artmama.sk a Sme.sk, v tlačenom vydaní denníka SME a jeho tlačených prílohách a na sociálnych sieťach spravovaných prevádzkovateľom portálu Sme.sk.

Za zverejnenie fotografie v tlačenom vydaní denníka SME prevádzkovateľ vyplatí autorovi honorár podľa aktuálneho sadzobníka. (Vyplatenie honoráru je podmienené poskytnutím kontaktných údajov na základe výzvy prevádzkovateľa.)

Prevádzkovateľ nezískava iné práva k fotografiám a práva autora ďalej s nimi nakladať nie sú týmto nijako obmedzené.

Autori vyjadrujú svoj záväzok dodržiavať tieto podmienky vložením prvej fotografie na Tortyodmamy.sk. V prípade porušenia týchto pravidiel si prevádzkovateľ vyhradzuje právo príslušnú fotografiu odstrániť zo systému, označiť ako súkromnú a v prípade hrubého porušenia pravidiel zablokovať užívateľské konto autora.

Dátum aktualizácie: 23.2.2022

Kategória: 

Sezónne recepty

 

Tortyodmamy.sk

Pochváľte sa svojimi tortami, pridajte obrázok, požiadajte o radu v diskusnom príspevku, podeľte sa o fotopostup na sladké tvorenie vo fotopostupe, podeľte sa o svoj recept, Odporúčame využívať Posledné príspevky. Tu nájdete Rady pre začiatočníkov. Dodržujte, prosím, Etický kódex.