Všeobecné obchodné podmienky

pre poskytovanie služieb na www.tortyodmamy.sme.sk

článok I - Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ: naničmama, s.r.o., Lazaretská 12, 814 64 Bratislava, IČO: 44244436, zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.53457/B.

Článok II. - Zmluva o poskytnutí služby

1. Zmluva o poskytnutí služby je v zmysle týchto obchodných podmienok uzatvorená vtedy, keď prevádzkovateľ:
a) písomne alebo emailom potvrdí objednávku
b) zverejní odkaz na mape

2. Uverejnenie odkazu na mape alebo poskytnutie iných objednaných služieb nastane okamihom prijatím platby na účet prevádzkovateľa.

Článok III. - Objednanie služby

1. Prevádzkovateľ poskytuje nasledovné služby:
a) Zobrazenie odkazu na mape tortárok a kontaktných informácií

2. Objednanie služby sa uskutoční cez elektronický obchod na tortyodmamy.sk.

3. Objednávka je platná až po potvrdení emailom zo strany prevádzkovateľa.

4. Súčasťou objednávky je zoznam objednávaných služieb a údaje o objednávateľovi.

5. Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo nezverejniť odkaz na mape alebo kontaktné informácie, pokiaľ by tieto boli v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky alebo mohli viesť k ohrozovaniu alebo narušovaniu verejného poriadku či mravnosti.

6. Objednávateľ zadaním objednávky súhlasí so zverejnením svojich údajov prevádzkovateľom pokiaľ si to vyžaduje charakter služby.

Článok IV - Zodpovednosť za obsah

1. Za obsah zverejnených textových alebo grafických predlôh zodpovedá výhradne objednávateľ.

2. Pokiaľ sú v rámci predlôh poskytnutých objednávateľom používané chránené značky, poskytuje objednávateľ prevádzkovateľovi uzatvorením zmluvy právo k použitiu týchto značiek. Objednávateľ zaručuje, že je oprávnený poskytnúť povolenie k použitiu týchto značiek.

Článok V - Cena a platobné podmienky

1. Cena za poskytnuté služby je stanovená podľa cenníka, platného v deň objednania služby. Ceny služieb sú uvedené s DPH.

2. Za dátum dodania služby sa považuje prvý deň poskytnutia služby. Faktúra sa vystaví po prijatí platby a bude odoslaná mailom objednávateľovi.

Článok VI - Reklamácia

1. V prípade, že nastane chyba v online systéme prevádzkovateľa, má objednávateľ právo túto chybu reklamovať.

2. Chybou sa rozumie výpadok online systému, ktorý je v súčte za obdobie 30 dní dlhšie ako 24 hodín.

3. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď objednávateľ chybu zistil alebo mohol zistiť.

4. Kompenzácia za chybu sa môže poskytnúť predĺžením doby poskytnutia služby o dobu trvania chyby.

5. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa www.tortyodmamy.sme.sk so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ služby vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“), ak prevádzkovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môže spotrebiteľ využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu ec.europa.eu/consumers/odr.
V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na e-mailovej adrese sluzby@smeonline.sk.

Článok VII - Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách a údajoch, ktoré získali v súvislosti s uzatvorením a realizáciou tejto zmluvy, ďalej informácie tvoriace jej obsah, a ktoré si poskytnú alebo inak vyplynú z jej plnenia.

2. Zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

3. V prípade, ak vznikne v súvislosti s plnením zmluvy spor a nepodarí sa ho vyriešiť medzi zmluvnými stranami dohodou, je príslušnosť k súdu daná podľa Občianskeho súdneho poriadku.

4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.10.2011.

Ako si objednať službu Tortička na mape
Etický kódex používateľa webu Tortyodmamy.sk

Sezónne recepty

 

Tortyodmamy.sk

Pochváľte sa svojimi tortami, pridajte obrázok, požiadajte o radu v diskusnom príspevku, podeľte sa o fotopostup na sladké tvorenie vo fotopostupe, podeľte sa o svoj recept, Odporúčame využívať Posledné príspevky. Tu nájdete Rady pre začiatočníkov. Dodržujte, prosím, Etický kódex.